này c?ng su?t khá th?p ho?c là chúng có lo?i ?c quy r?t t?t ?? cho phép xu?t m?t dòng ?i?n l?n, b?i vì c?ng su?t phát c?a ?c quy tính theo P(c?ng su?t, W) = U(?i?n áp, V).I(dòng ?i?n, A)Kết quả xổ số thì ví d? nh? ?? phát kho?ng 200W, v?i 1 ?c quy 12V ph?i xu?t m?t dòng ?i?n kho?ng 16,6A, nh?ng v?i 2 ?c quy 12V n?i ti?p thì ch? ph?i xu?t ra 8,3A th?i. ?? xu?t m?t dòng l?n nh? 16,6A thì ?c quy ph?i có các b?n c?c to và ?i?n m?i t?t, các m?ch ?i?n l?i b? gay t?n th?t nhi?t cao nên hi?u su?t gi?m. Do ?ó mà t?i ngh? r?ng ai ?ó thi?t k? ra lo?i UPS dùng m?t ?c quy có l? là ... ch?a ???c chuyên nghi?p cho l?m.

Bi?n ??i thành dòng ?i?n xoay chi?u

Và ?c quy cung c?p ?i?n m?t chi?u thì làm th? nào ?? có th? bi?n chúng thành xoay chi?u? ?i?u này thì ch?c ch? có ai h?c ?i?n t? m?i hi?u r? ???c, nh?ng b?n có th? hi?u loáng thoáng r?ng có m?t m?ch ?i?n nào dó bi?n ??i ?i?n m?t chi?u thành các giao ??ng xoay chi?u, và các giao ??ng này v?i t?n s? và ?i?n áp phù h?p v?i ??a ph??ng mà b?n s? d?ng - t?c là 220Vac 50Hz ho?c 110Vac 60Hz.

Kết quả xổ sốCó ph?i t?t c? các UPS ??u có các nguyên ly ho?t ??ng gi?ng nhau? Kh?ng, chúng có các lo?i s? ?? nguyên ly khác nhau, chính do ?ó mà có ??n ba lo?i UPS ???c phan lo?i nh? sau:

PH?N LO?I UPS

UPS lo?i ph? th?ng nh?t ???c phan thành các dòng s?n ph?m chính v? c?ng ngh? nh? sau: UPS Offline (??n thu?n), UPS Offline v?i c?ng ngh? Line-interactive, UPS Online. (còn hai lo?i khác n?a là: UPS t?nh, UPS quay thì có l? r?ng chúng kh?ng s? d?ng các nguyên ly nh? lo?i UPS ph? th?ng dùng trong dan d?ng nên ít ???c nh?c t?i, b?n than t?i c?ng ch?a bi?t ??n chúng)

???c s? d?ng nhi?u nh?t hi?n nay có l? là các lo?i UPS offline b?i giá thành c?a chúng r? h?n nhi?u so v?i các lo?i UPS cùng lo?i. N?u b?n ?ang s? d?ng m?t chi?c UPS thì nhi?u kh? n?ng thu?c lo?i này, có ph?i r?ng t?i ?? ch? quan khi nói ?i?u ?ó? b?i vì t?i bi?t r?ng ng??i ??c blog ? Vi?t Nam (th?ng qua s? th?ng kê c?a geovisit mà t?i ?ang dùng trên blog) th??ng ch?a hi?u r? v? các UPS và các lo?i c?a chúng nên l?a ch?n theo c?m tính và giá r? là ph?n nhi?u.

D??i ?ay là s? ?? c? b?n v? nguyên ly làm vi?c c?a UPS offline, lo?i th?ng d?ng nh?t trên th? tr??ng hi?n nay:

 

  Theo s? ?? này, ta nh?n th?y r?ng ph??ng pháp làm vi?c c?a nó nh? sau:

  • Ngu?n ?i?n l??i ??u vào th?ng qua m?t c?ng t?c ng?t m?ch (???c ghi ch? "bypass" trong s? ??) ??n v?i ???ng ??u ra.
  • Ngu?n ?i?n t? pin ???c chuy?n ??i thành ?i?n áp xoay chi?u theo tham s? phù h?p v?i ngu?n ?i?n ??a ph??ng.
  • Khi m?t ?i?n l??i, h? th?ng ?c quy cung c?p cho m?ch ?i?n giao ??ng ?? chuy?n thành dòng ?i?n xoay chi?u ti?p t?c cung c?p cho thi?t b? tiêu th?.

Kết quả xổ sốNhìn qua s? ?? này chúng ta d? nh?n ra nh??c ?i?m c?a lo?i UPS offline: Th?i gian chuy?n m?ch t? khi s? c? ?i?n l??i cho ??n khi ngu?n pin cung c?p cho thi?t b? tiêu th?. Hi?u m?t cách ??n gi?n th? này: C?ng t?c ng?t ?i?n kh?i ngu?n l??i ?? chuy?n sang dùng ?i?n t? pin ph?i ??m b?o khi ng?t hoàn toàn ra kh?i l??i ?i?n m?i ???c phép cung c?p ?i?n t? b? inverter (trên th?c t? thì các UPS này có ??n hai "c?ng t?c chuy?n m?ch" ki?u nh? trên d??c ?i?u khi?n cùng lúc - trong k? thu?t th??ng g?i là "r? le") b?i n?u kh?ng dòng ?i?n cung c?p t? pin s? ph?i c?p cho c? l??i ?i?n ??a ph??ng - và c?ng nh? máy phát ?i?n, h? th?ng s? h? h?ng vì quá t?i.

Kết quả xổ sốT?t nhiên là s? ?? trên ch? cho b?n th?y m?t cách nhìn t?ng th?, s? ??ng nh?t, ? d??i ?ay là m?t s? ?? có v? nh? s? t?t h?n cho b?n hình dung v? quá trình làm vi?c c?a UPS offline. T?i sao t?i kh?ng s? d?ng s? ?? này ngay nh?? ?, th?t ??n gi?n r?ng n?u kh?ng có s? ?? trên thì có l? r?ng s? ?? phía d??i ?ay s? tr? lên khó hi?u h?n ??i v?i b?n - nh?t là nh?ng ng??i ít khi nhìn vào các m?ch ?i?n ho?c là có am hi?u nhi?u v? ?i?n-?i?n t?.

 

 ? hình này th? hi?n hai tr?ng thái làm vi?c c?a m?t UPS offline th?ng th??ng (kh?ng có c?ng ngh? Line interactive):

  • ? tr?ng thái l??i ?i?n ?n ??nh thì ngu?n tiêu th? s? d?ng ?i?n tr?c ti?p c?a l??i ?i?n. UPS lúc này ch? s? d?ng m?t b? n?p (charger) ?? n?p ?i?n m?t cách t? ??ng cho ?c quy mà th?i.
  • Khi ?i?n áp l??i ?i?n kh?ng ??m b?o (quá cao, quá th?p) ho?c m?t ?i?n thì lúc này m?ch ?i?n chuy?n sang dùng ?i?n cung c?p ra t? ?c quy và b? inverter.

Qua nguyên ly ???c phan tích nh? trên thì ta th?y r?ng th?i gian cung c?p ?i?n cho thi?t b? tiêu th? vì th? mà b? gián ?o?n. S? gián ?o?n này gay ra vi?c cung c?p ngu?n ?i?n kh?ng ?n ??nh t?i phía các thi?t b? tiêu th?: M?t s? máy tính b? t?t do ngu?n máy tính (PSU) thu?c lo?i ch?t l??ng th??ng ho?c c?ng su?t th?p, có kh? n?ng tích ?i?n t?i t? ??u ngu?n ??u vào th?p so v?i nhu c?u c?ng su?t c?a các linh ki?n trên máy tính, nên th?i gian chuy?n m?ch c?a UPS ?? gay d?ng s? ho?t ??ng c?a PSU. R?t nhi?u ng??i ?? g?p ?i?u này nh?ng l?i ?? l?i cho chi?c UPS c?a h? - và h? có th? mang ?i b?o hành r?i l?i b? tr? l?i b?i vì k? thu?t viên n?i bán ?? ki?m tra và th?y chúng ch?ng b? làm sao c?^^.

Kết quả xổ sốC?ng qua s? ??, ta th?y r?ng  kh?ng có c?ng d?ng ?n áp khi chúng s? d?ng ?i?n l??i bình th??ng - b?i ??n gi?n khi kh?ng có s? c? v? l??i ?i?n thì các thi?t b? phía sau UPS ??n thu?n ???c n?i tr?c ti?p v?i l??i ?i?n th?ng qua r? le (ph?n bypass trong s? ?? trên). Có v? nh? nhi?u ng??i cho r?ng UPS lu?n tích h?p s?n c?ng d?ng ?n áp ph?i kh?ng? ?úng là nó có tính n?ng ?n áp, nh?ng kh?ng ph?i lo?i UPS offline này - mà là lo?i UPS online mà b?n s? xem ? ph?n d??i.

UPS offline v?i c?ng ngh? Line interactive

Kh?c ph?c nh??c ?i?m c?a lo?i UPS offline th?ng th??ng là lo?i UPS offline c?ng ngh? Line interactive. Do s? tích c?c h?n trong nguyên ly ho?t ??ng nên chúng l?i có giá thành cao h?n so v?i lo?i UPS offline th?ng th??ng.

 

Kết quả xổ sốB?n có th?y r?ng s? ?? m?ch c?a lo?i UPS này có v? gì ?ó gi?ng nh? s? ?? m?ch c?a lo?i UPS offline ??n thu?n phía bên trên hay kh?ng? Ch?c là b?n c?ng nh?n th?y ?i?u này: Ph?n nhánh ?c quy và inverter kh?ng thay ??i, ch? có phía bên nhánh cung c?p ?i?n cho thi?t b? tiêu th? ?i?n l? ra ???c n?i tr?c ti?p thì l?i ???c n?i lo?ng ngo?ng qua nh?ng ky hi?u gì ?ó khó hi?u. ?úng th? th?t, t?i nhìn vào ?ó c?ng ch?ng bi?t gì - b?i vì t?i kh?ng ???c h?c chính th?ng v? ?i?n t?, và do ?ó t?i ?oán b?n c?ng nh? v?y^^.

M?t lát n?a th?i, b?n s? nhìn xu?ng phía d??i và nhìn th?y chúng th?t ??n gi?n: ?ó là m?t bi?n áp. Nh? v?y thì UPS offline c?ng ngh? line interactive h?n gì so v?i lo?i UPS offline th?ng th??ng? T?i ngh? chính là ? ?i?m có cái bi?n áp ?ó. Bi?n áp này v? b?n ch?t thì gi?ng nh? các lo?i bi?n áp t? ng?u tr??c ?ay mà nhi?u ng??i dan Vi?t Nam ?? t?ng s? d?ng (th?i ?i?m tr??c khi xu?t hi?n các ?n áp n?i ??a hi?u LiOA chi?m l?nh th? tr??ng): Có ngh?a là n?u ?i?n áp c?a l??i ?i?n th?p hay cao thì chúng ta ph?i ch?y ??n ch? cái bi?n áp t? ng?u ?ó ?? xoay xoay, v?n v?n nó. ? ?ay c?ng v?y, m?c dù chúng kh?ng ???c nh? chi?c "?n áp" ?? có th? t? ??ng xoay mà l?i s? d?ng các n?c chuy?n m?ch ?? thay ??i m?c ?i?n áp c?a nó nh?ng c?ng có các cách ?? t? ??ng th?c hi?n vi?c ?ó.

Kết quả xổ sốVà bay gi?, xin xem hình d??i này, t?i ngh? r?ng nó ?? b? chia thành b?n hình cho các tr??ng h?p khác nhau nên ?? dành cho nó v? vi?c phan tích nguyên ly làm vi?c m?t cách sau h?n chút n?a.

 

Và gi? ?ay thì ch?c b?n hi?u ???c r?ng ?i?n áp xoay chi?u mà ta th??ng dùng có th? thay ??i b?i bi?n áp b?ng cách thay ??i s? vòng day c?a cu?n s? c?p ho?c th? c?p. Các bi?n áp t? ng?u th??ng là thay ??i s? vòng c?a cu?n day ??u vào - t?c là cu?n s? c?p - ?? có th? thay ??i ?i?n áp ??u ra.

? ?ay, theo hình ngay phía trên, ta d? nh?n th?y r?ng nhánh cung c?p ?i?n tr?c ti?p cho thi?t b? tiêu th? ???c th?ng qua m?t bi?n áp t? ng?u (s? ?? trên v? thì kh?ng chính xác là bi?n áp t? ng?u ?au, nh?ng ta nên hi?u là bi?n áp t? ng?u). ? ?ay có các tr??ng h?p sau:

  • Trong tr??ng h?p ?i?n áp c?p vào UPS bình th??ng, có ngh?a là chúng x?p x? th?ng s? ??u ra ? l??i ?i?n ??a ph??ng c?a b?n thì m?ch UPS ho?t ??ng nh? khung hình phía trên-bên trái. có ngh?a r?ng bi?n áp t? ng?u lúc này có s? vòng day s? c?p b?ng th? c?p, do ?ó kh?ng có s? can thi?p nào vào ?i?n áp ??u ra - và UPS ho?t ??ng gi?ng nh? lo?i UPS offline th?ng th??ng.
  • Trong tr??ng h?p ?i?n áp c?a l??i th?p h?n so v?i ?i?n áp chu?n, bi?n áp t? ng?u s? chuy?n m?ch sang m?t n?c khác, làm cho ?i?n áp ??u ra ??m b?o ?úng th?ng s? yêu c?u. Trong tr??ng h?p ?i?n áp c?a l??i ?i?n cao h?n so v?i th?ng s? chu?n thì tr??ng h?p này c?ng v?y.
  • Trong tr??ng h?p m?t ?i?n l??i UPS offline c?ng ngh? Line interactive s? chuy?n các m?ch gi?ng nh? lo?i UPS th?ng th??ng: t?c là chúng ng?t nhánh ?i qua bi?n áp t? ng?u và chuy?n sang s? d?ng nhánh ?c quy v?i inverter.

Kết quả xổ sốB?n th?y chúng có ?n ??nh ???c ?i?n áp hay kh?ng? R? ràng r?ng lo?i UPS offline theo c?ng ngh? line interactive này ti?n b? h?n lo?i UPS offline truy?n th?ng: Chúng có th? ?n ??nh ?i?n áp so v?i vi?c kh?ng có m?t chút ch?c n?ng ?n áp nào c?a lo?i offline truy?n th?ng nh? ?? nói ? trên.

M? r?ng ra m?t chút v?i ng??i am hi?u v? ?i?n-?i?n t? b?n có th? hi?u r?ng chi?c bi?n áp trong s? ?? trên hoàn toàn thu?c lo?i bi?n áp t? ng?u th?ng th??ng, có ngh?a là chúng ch? có m?t cu?n day và các ??u ra khác nhau. V?y thì chúng chuy?n m?ch b?ng cách nào? T?t nhiên là qua các r?-le r?i. Khi t?i m? m?t chi?c UPS c?ng ngh? Line-Interactive thì nh?n th?y chúng có kho?ng 5 chi?c r?-le, trong ?ó m?t chi?c l?n nh?t n?m ? phía sau máy, b?n chi?c còn l?i trên m?ch in. R? le này do các m?ch ?i?n c?a UPS ?i?u khi?n chúng. N?u b?n có m?t chi?c UPS lo?i này thì b?n d? nh?n th?y r?ng chúng có th? phát ra các ti?ng kêu lách tách nh? do s? làm vi?c c?a các r?le ?ó.

UPS online

Kh?c ph?c hoàn toàn các nh??c ?i?m trên là lo?i UPS online, chính vì v?y mà lo?i UPS này th??ng có giá bán cao nh?t so v?i các lo?i trên.

Kết quả xổ sốD??i ?ay là s? ?? nguyên ly làm vi?c ??n gi?n c?a nó:

 

Kết quả xổ số? ?ay, chúng ta th?y r?ng vi?c c?p ?i?n cho thi?t b? tiêu th? là hoàn toàn liên t?c khi có s? c? v? l??i ?i?n. H?y th? phan tích s? ?? d??i góc ?? ng??i s? d?ng nh? sau:

Kết quả xổ sốNgu?n ?i?n l??i lúc này kh?ng cung c?p ?i?n tr?c ti?p cho các thi?t b?, mà chúng ???c bi?n ??i thành dòng ?i?n m?t chi?u t??ng ?ng v?i ?i?n áp c?a ?c quy. ? ?ay trong m?ch ?? th? hi?n s? cung c?p ?i?n t? ?c quy và chính t? l??i ?i?n ??n b? inverter ?? bi?n ??i thành ?i?n áp ??u ra phù h?p v?i thi?t b? s? d?ng.

Kết quả xổ sốNh? v?y, có th? th?y r?ng trong b?t k? s? c? nào v? l??i ?i?n thì UPS online c?ng có th? cung c?p ?i?n cho thi?t b? s? d?ng mà kh?ng có m?t th?i gian tr? nào. ?i?u này làm cho thi?t b? s? d?ng r?t an toàn, và ?n ??nh.

UPS online s? lu?n lu?n ?n ??nh ?i?n áp ??u ra b?i c?ng theo m?ch thì ?i?n áp ??u vào lúc này ???c bi?n ??i xu?ng m?c ?i?n áp ?c quy và chúng có c?ng d?ng nh? m?t ?c quy có dung l??ng l?n v? cùng (n?u kh?ng b? s? c? l??i ?i?n), m?ch inverter[3]Kết quả xổ số s? ?óng vai trò m?t b? ?n ??nh ?i?n áp. Vì v?y ch? v?i các lo?i UPS online m?i có c?ng d?ng ?n áp m?t cách tri?t ??.

Kết quả xổ sốN?u nh? v?y, b?n nh?n th?y có c?n thi?t s? d?ng m?t chi?c UPS cho các .html>máy tính xách tay hay kh?ng? T?i ngh?a là kh?ng c?n thi?t, b?i có v? nh? m?i chi?c .html>máy tính xách tay có pin còn làm vi?c t?t thì ph?n c?p ?i?n chính cho bo m?ch ch? và các thi?t b? khác làm vi?c s? lu?n gi?ng nh? m?t chi?c UPS online.

Kết quả xổ số?? bi?t thêm th?ng tin xin vui lòng liên h? :

Kết quả xổ sốC?ng Ty TNHH C?ng Ngh? ?i?n T? ETS

?C: S? 4 Ng? 595/5 ???ng L?nh Nam, Ph??ng L?nh Nam, Qu?n Hoàng Mai, TP Hà N?i

?T: 04.66756399  Fax 04.36436443 Hottline: 0945587699 - 0986145088