, thi?t b? chuy?n m?ch …

Ti?ng ?n l?n: ?i?u này hi?n nhiên vì máy phát s? d?ng ??ng c? x?ng ho?c d?u ?? t?o n?ng l??ng cho ??u phát, trong khi thi?t b? l?u ?i?n tích tr? ?i?n qua ?c quy chi?m g?n 100% thi?t b? l?u ?i?n ?ang s? d?ng trên th? tr??ng (ph?n ít còn l?i dùng siêu , bánh ?à …).

Thi?u th?ng tin giám sát, c?nh báo tr??c nh?ng s? c?, l?i b?t ng?: nhi?u khách hàng g?p tr??ng h?p khi m?t ?i?n, b? chuy?n ??i ngu?n t? ??ng kh?ng ho?t ??ng, máy phát ?i?n kh?ng b?t ???c (k? c? ? ch? ?? b?t tay) … mà kh?ng r? nguyên nhan t?i sao ho?c kh?ng ???c c?nh báo s?m ?? x? ly. ??i v?i thi?t b? l?u ?i?n, vi?c giám sát là liên t?c th?ng qua các ?èn báo, chu?ng, màn hình LCD, ph?n m?m … nên có th? c?nh báo các s? c?, chu?n ?oán l?i, k? ho?ch b?o trì, b?o d??ng, thay th? các b? ph?n tiêu hao.

 

4. T?i có m?t s? l??ng l?n thi?t b? dùng ngu?n ?i?n 1 pha, t?i mu?n dùng thi?t b? l?u ?i?n nh?ng t?i ???c bi?t c?n ph?i can b?ng t?i gi?a các pha và ???ng ?i?n c?a c?ng ty t?i r?t ph?c t?p, kho có th? phan chia ??u ???c. V?y t?i c?n ch?n thi?t b? l?u ?i?n nh? th? nào cho phù h?p?

Tr? l?i:

Hi?n nay,C?NG TY TNHH ??U T? Và PHáT TRI?N TH??NG M?I GLOBE có cung c?p s?n ph?m thi?t b? l?u ?i?n có ngu?n vào 3 pha, ngu?n ra 1 pha có c?ng su?t t? 10kVA ??n 40kVA nên b?n có th? l?a ch?n lo?i ?áp ?ng nhu c?u s? d?ng mà kh?ng c?n quan tam ??n vi?c can pha ??u ra c?a thi?t b? l?u ?i?n.

 

5. T?i mu?n mua m?t thi?t b? l?u ?i?n có ch?c n?ng ?i?u khi?n t?t máy tính,  c?a t?i khi t?i kh?ng có ? v?n phòng mà m?t ?i?n l??i t?i c?n ph?i làm gì?

Tr? l?i:

B?n có th? s? d?ng thi?t b? l?u ?i?n c?ng ngh? t??ng tác ???ng day ho?c chuy?n ??i kép tr?c tuy?n. K?t n?i máy tính,  c?a b?n ??n thi?t b? l?u ?i?n qua c?ng RS232, USB, ho?c Ethernet tùy theo yêu c?u c?a b?n. N?u s? l??ng máy tính,  c?n t?t nhi?u (>2) b?n c?n có b? nhan s? l??ng c?ng k?t n?i RS232 ho?c s? d?ng Network card (SNMP card). Sau ?ó b?n cài ??t ph?n m?m trên máy tính,  ?ang có và ti?n hành cài ??t các th?ng s? c?n thi?t ?? t?t máy tính,  khi m?t ?i?n l??i. ?? bi?t thêm các th?ng tin chi ti?t khác b?n có th? liên h? v?i chúng t?i.

 

6. T?i ?? có s?n m?t thi?t b? l?u ?i?n 10kVA c?a Eaton và mu?n mua thêm m?t thi?t b? l?u ?i?n ?? ??u n?i v?n hành d? phòng. T?i c?n ph?i làm gì?

Tr? l?i:

B?n cung c?p thêm cho chúng t?i m? s?n ph?m UPS, có ?c quy ngoài hay kh?ng, s? l??ng và ch?ng lo?i ?c quy ngoài, b?n s? d?ng lau ch?a? Ho?c b?n ?? l?i các th?ng tin liên h? ?? chúng t?i có th? ki?m tra tr?c ti?p cho b?n.

Hi?n nay, các UPS c?ng su?t 10kVA lo?i ngu?n ra 1 pha và 3 pha c?a Eaton ??u cho phép ??u n?i song song ?? d? phòng ho?c c?ng c?ng su?t nên b?n hoàn toàn có th? l?p ??t m?t UPS t??ng t? ?? v?n hành d? phòng. M?t s? h?ng khác th?ng th??ng ch? cho phép ??u n?i song song các UPS >10kVA và ph?i là UPS 3 pha.

Ngoài ra, v?i các m? s?n ph?m UPS EDX6000H, EDX10000H ho?c EDX10KHXL31, EDX15KHXL31, EDX20KHXL31 c?a Eaton ?? có s?n c?ng giao ti?p k?t n?i song song trên UPS nên b?n ch? c?n mua thêm 01 cáp k?t n?i gi?a 2 UPS v?i chi phí r?t th?p (ch? vài tr?m ngàn ??ng).

 

7. C?ng ty t?i ?? mua 01 b? thi?t b? l?u ?i?n 40kVA c?a h?ng Eaton. Hi?n nay, chúng t?i chuy?n v?n phòng làm vi?c sang v? trí m?i, chúng t?i mu?n mua d?ch v? v?n chuy?n, l?p ??t, cài ??t UPS này ? v?n phòng m?i. C?ng tyGLOBE có cung c?p d?ch v? này kh?ng?

Tr? l?i:

Ngoài vi?c phan ph?i các s?n ph?m UPS c?a h?ng Eaton, C?ng ty TNHH ?T Và PTTM GLOBE còn cung c?p, h? tr? khách hàng các d?ch v? liên quan nh? t? v?n, thi?t k?, v?n chuy?n, l?p ??t, b?o trì, b?o d??ng, s?a ch?a các thi?t b? l?u ?i?n, , cáp ?i?n liên quan ?? ??m b?o h? th?ng thi?t b? v?n hành ?n ??nh.

Bên c?nh ?ó, c?ng ty GLOBE chúng t?i c?ng có các gi?i pháp thi?t k?, cung c?p thi?t b?, l?p ??t, b?o trì, s?a ch?a các h? th?ng c? s? h? t?ng v?t lí trong các phòng , trung tam d? li?u nh? thi?t b? l?u ?i?n, ?i?u hòa chính xác, t? rack, , báo cháy và ch?a cháy t? ??ng …

B?n có th? liên h? tr?c ti?p ??n c?ng ty GLOBE ?? bi?t thêm th?ng tin ho?c ?? l?i các th?ng tin liên h? c?a b?n ?? chúng t?i có th? t? v?n cho b?n gi?i pháp t?i ?u nh?t.

 

8. T?i c?n m?t thi?t b? l?u ?i?n c?ng su?t 2kVA và k?t n?i ??n m?t bình ?c quy 100Ah ?? l?u ?i?n kho?ng 4 gi? cho các máy tính c?a t?i. ?? ngh? C?ng ty GLOBE t? v?n cho t?i UPS thích h?p c?a h?ng Eaton?

Tr? l?i:

N?u b?n ch? có tính toán ?? và ?úng v? c?ng su?t UPS mà ch? ??c tính thì có th? liên h? tr?c ti?p ??n C?ng ty GLOBE ho?c ?? l?i các th?ng tin liên h? c?a b?n ?? chúng t?i có th? t? v?n cho b?n. T?m th?i, chúng t?i có th? l?a ch?n UPS c?ng su?t 2kVA theo các th?ng tin b?n cung c?p nh? trên.

Hi?n nay, C?ng ty GLOBE ?ang phan ph?i UPS nh?n hi?u Eaton. V?i UPS có c?ng su?t 2kVA, Eaton s?n xu?t nhi?u lo?i theo c?ng ngh? khác nhau và ?? ?áp ?ng yêu c?u c?ng su?t c?a b?n, chúng t?i ?? xu?t UPS EDX2000HXL k?t n?i v?i ?c quy ngoài ?? ?áp ?ng l?u ?i?n 4 gi? ? m?c ??y t?i (t?m tính vì b?n ch?a cho chúng t?i bi?t c?ng su?t t?i b?n yêu c?u là bao nhiêu watt). Tuy nhiên, UPS Eaton EDX2000HXL c?n k?t n?i ??n b? ?c quy có ?i?n áp dang ??nh b? s? c?a 96V  DC (t?c là t?i thi?u 08 bình ?c quy 12V). Do ?ó, ?c quy b?n c?n kh?ng ch? là m?t bình ?c quy 100Ah và ít nh?t ph?i là 08 bình ?c quy 12V. Và ?? ?áp ?ng nhu c?u l?u ?i?n 04 gi?, có th? lo?i bình ?c quy s? d?ng có th? kh?ng ph?i là lo?i 100Ah.

B?n vui lòng liên h? l?i v?i C?ng ty GLOBE ?? chúng t?i có th? cùng b?n l?a ch?n UPS có chi phí t?t nh?t, ??ng th?i ?áp ?ng nhu c?u c?a b?n.

HA THI KIM LIEN 
Sale Manager 
Globe Development Trading And Investment Company Limited
No. 92 Lane 192 Le Trong Tan - Khuong Mai ward - Thanh Xuan - Hanoi 
Telephone: 04.36408345/ Fax: 0436808344
Mobile: 093.66.88.202
Emai:globeco.ltd2012@gmail.com/ YD:globeco.ltd2012 or kd_ups84
Kết quả xổ số BO LUU DIEN  | UPS  | MAY TINH DE BAN | MAY CHIEU | MAY HUY TAI LIEU| UPS APC