là m?t thi?t b? có th? nói là kh?ng th? thi?u ??i v?i m?t b? máy tính, nó c?ng c?n thi?t gi?ng nh? modem v?y. Tuy nhiên kh?ng ph?i ng??i dùng nào c?ng có nh?ng hi?u bi?t v? thi?t b? này. H?m nay mình xin gi?i thi?u v?i các b?n vài nét s? l??c v? cách tính c?ng su?t và dung l??ng c?a .

?? tránh cho vi?c mua ph?i con   kh?ng ?úng v?i nhu c?u s? d?ng, thi?t ngh?, chúng ta cùng tìm tòi m?t tí v? cách th?c tính c?ng su?t ?? ch?n   và th?i gian l?u ?i?n c?n ?? cho nhu c?u c?a mình ?? ch?n dung l??ng ?c quy.

?? b?t ??u, chúng ta ph?i xác ??nh ???c nh?ng cái gì mình c?n dùng qua   khi ?i?n l??i b? c?t. N?u ? gia ?ình thì qu?t, th?p sáng, t? l?nh... L?u y là m?i thi?t b? ?i?n, ?i?n t?, ... ??u ???c nhà s?n xu?t ghi r? c?ng su?t tiêu th? ?i?n và ???c in ho?c dán ?au ?ó trên thi?t b?. Có th? là ghi b?ng ch? s? watts (w), có th? ghi b?ng VA (?? quy ??i thành watts t? VA, ch? vi?c l?y s? V nhan v?i s? A là ???c). C?ng su?t ghi trên thi?t b? là c?ng su?t t?i ?a mà thi?t b? ?ó có th? ??t ??n, th??ng ???c g?i là c?ng su?t ??nh ho?c c?ng su?t danh ??nh (nominal). Th?c t? trong ?i?u ki?n ho?t ??ng bình th??ng thì ít khi nào thi?t b? ??t ??n 100% c?ng su?t t?i ?a c?a nó. C?ng su?t tiêu th? th?c t? Kết quả xổ sốlà c?ng su?t khi thi?t b? ho?t ??ng ? ch? ?? bình th??ng. Ví d?, ngu?n máy tính ghi là 350W. ?ay là c?ng su?t t?i ?a c?a ngu?n có th? ?áp ?ng. Tuy nhiên, v?i m?t chi?c máy tính th?ng th??ng ?? các b? ph?n chu?n dùng màn hình LCD 15" thì c?ng su?t tiêu th? th?c t? c?a máy tính này kho?ng 150w-200w.

C?ng su?t   th??ng ???c ghi b?ng VA. L?y ch? s? VA này nhan v?i h? s? c?ng su?t (Power Factor) c?a UPS (PF = 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1) s? cho ra ch? s? Watts. PF c?a t?ng lo?i, hi?u  , Inverter khác nhau có th? s? khác nhau, dao ??ng t? 0.6 ??n 1 (PF càng g?n v?i 1 càng t?t). Khi ch?n mua   ho?c Inverter, chúng ta nên ch?n lo?i có c?ng su?t g?p ??i so v?i t?ng c?ng su?t mình c?n dùng. Gi? s? b?n dùng cho v?n phòng ho?c gia ?ình v?i t?ng các thi?t b? ??u cu?i vào kho?ng 1000W, thì ph?i ch?n   có c?ng su?t t?i ??n 2000W, n?u tài chính kh?ng cho phép thì c?ng ph?i g?ng cho ???c con  Kết quả xổ sốcó c?ng su?t t?i 1500W.

Sau khi ?? xác ??nh ???c c?ng su?t tiêu th? c?n thi?t ?? ch?n  , chúng ta ph?i tính ??n th?i gian l?u ?i?n mà   c?n ph?i ?áp ?ng - ch?n dung l??ng ?c quy (Ah). ?c quy dan d?ng th??ng có ?i?n áp là 12V, c?ng su?t cao nh?t c?a dòng ?c quy 12V này th??ng ch? d?ng l?i ? con s? 200Ah. Có th? xác ??nh dung l??ng ?c quy b?ng cách

Ah = (T*W) / (V*PF)

Ho?c xác ??nh Th?i gian t?i b?ng cách T = (Ah * V * PF) / W

trong ?ó

Ah là dung l??ng c?a ?c quy

TKết quả xổ số là th?i gian (gi?) c?n dùng khi m?t ?i?n

W là t?ng c?ng su?t các thi?t b? g?n vào UPS

VKết quả xổ số là ?i?n áp charge c?a UPS

PFKết quả xổ số là h? s? c?ng su?t c?a UPS

Ví d?: T?i c?n dùng 2 chi?c qu?t treo t??ng (70W/cái), 2 bóng ?èn neon 1,2M (40W/cái), 02 .html>máy tính xách tay (65W-110W), m?t cái modem, và 1 cái switch, 1 cái   3 CO (40W), m?t chi?c nhi?t (260W) trong th?i gian liên t?c 8 gi? cho m?t ngày m?t ?i?n.

Theo ?ó. ta tính t?ng c?ng su?t các thi?t b?: (70*2) + (40*2) + (65*2) + 10 + 10 + 40 + 260 = 630Watts

V?i c?ng su?t này, ph?i ch?n UPS có c?ng su?t g?p ??i t?c là 630w * 2 = 1260W. N?u UPS có h? s? c?ng su?t là 0.6 thì mình c?n ph?i trang b?   t??ng ???ng 2000VA (2000*0.6=1200W). UPS ph?i có dòng charge (A) ?? l?n ?? charge cho h? th?ng ?c quy. Theo tiêu chu?n, dòng charge c?a UPS ph?i ?áp ?ng là 1/10 so v?i dung l??ng c?a ?c quy (n?u ?c quy là 100Ah thì dòng charge c?n ?áp ?ng là 10A). N?u UPS ???c ch?n có ?i?n áp charge cho h? th?ng ?c quy là 48VDC (t??ng ???ng v?i vi?c g?n 4 cái ?c quy 12V m?c n?i ti?p nhau), và có h? s? c?ng su?t là 0.7 thì chúng ta có th? ráp vào c?ng th?c trên nh? sau:

Ah = (T*W) / (V*PF) = (8 gi? * 630 W) / (48 VDC * 0.7 PF) = 150

Nh? v?y, c?n ph?i dùng 4 cái ?c quy 12V-150Ah ?? ?áp ?ng cho t?i 630W trong th?i gian 8 gi?.