Kết quả xổ số  và . Xét v? m?c ?? c? b?n nh?t, các h? th?ng UPS line-interactive có giá thành th??ng r? h?n so v?i các h? th?ng UPS on-line kho?ng 20 - 40% chi phí tùy thu?c vào model và h?ng s?n xu?t nh?ng dòng line-interactive cung c?p kh? n?ng b?o v? kém h?n so v?i h? th?ng UPS On-line. Th?t thú v? khi tìm ra ???c các ?i?m khác nhau gi?a 02 dòng s?n ph?n line-interactive và On-line ?? t? ?ó ??a ra các quy?t ??nh chi tiêu h?p ly nh?t. Ch?ng h?n, n?u b?n c?n 01 UPS l?n h?n 5000VA (4000W), ch?c ch?n 01 UPS Online là s? l?a ch?n phù h?p nh?t ??i v?i b?n. Sau ?ay chúng ta s? xem xét 04 y?u t? then ch?t và cách th?c các thi?t b? UPS line-interactive và online phan b? t?ng ??c tính ??n các thi?t b? k?t n?i v?i nó.

s? ?? nguyên ly dòng UPS line interactive

S? ?? nguyên ly dòng UPS line interactive

?i?u ch?nh ?i?n áp

Các h? th?ng UPS line-interactive s? d?ng b? ?i?u ch?nh ?i?n áp t? ??ng (AVR) ?? ?i?u ch?nh các ?i?n áp b?t bình th??ng mà kh?ng c?n chuy?n m?ch sang ?c quy. Vi?c ?i?u ch?nh ?i?n áp b?ng cách chuy?n m?ch ?c quy có th? khi?n tiêu t?n nhiên li?u và c?n ki?t ?c quy. Khi UPS phát hi?n ?i?n áp v??t giá tr? ng??ng cao ho?c th?p ?? thi?t l?p tr??c thì nó s? dùng b? bi?n áp ?? t?ng ho?c gi?m ??n m?t giá tr? thu?c d?i ?i?n áp có th? ch?p nh?n ???c. H? th?ng UPS On-line thì s? d?ng ph??ng pháp ?i?u ch?nh ?i?n áp chính xác h?n b?ng cách chuy?n ??i liên t?c ngu?n AC vào thành ngu?n DC và sau ?ó chuy?n ??i ngu?n DC thành ngu?n AC ly t??ng ? ng? ra. Quá trình chuy?n ??i kép liên t?c ??m b?o cho các thi?t b? k?t n?i v?i UPS tránh ???c các v?n ?? liên quan ??n dòng ?i?n AC nh? m?t ?i?n, s?t áp, quá t?i, xung sét, nhi?u ???ng truy?n, méo hài, xung ?i?n và bi?n ??i t?n s?. ? ch? ?? ?i?n l??i (kh?ng s? d?ng ngu?n d? phòng ?c quy), các h? th?ng UPS line-interactive th??ng ?i?u ch?nh ?i?n áp ng? ra trong kho?ng ±8-15% ?i?n áp danh ??nh (ch?ng h?n nh? các m?c 120V, 208V, 230V và 240V). Trong khi ?ó các h? th?ng UPS on-line ?i?u ch?nh ?i?n áp trong kho?ng ±2-3%

B?o v? nhi?u/xung sét

Kết quả xổ sốT?t c? các h? th?ng UPS Server/M?ng ??u có các b? ph?n l?c nhi?u ???ng truy?n và xung sét nh?m b?o v? cho thi?t b? tránh ???c các h? h?ng gay ra b?i sét, b?o, nhi?u ?i?n t? (EMI). Các h? th?ng UPS on-line cung c?p kh? n?ng b?o v? cao h?n vì c? ch? chuy?n ??i kép phan l?p thi?t b? ra kh?i các s? c? ?i?n l??i AC.

Sóng sin chu?n ? ??u ra

Khi s? d?ng ngu?n ?c quy, các h? th?ng UPS line-interactive phát ra d?ng sóng c?a AC ng? ra. Các UPS on-line th?c hi?n vi?c này liên t?c. T?t c? các h? th?ng UPS on-line và nhi?u dòng UPS line-interactive có d?ng sóng ra sin chu?n. Sóng sin chu?n ng? ra có tác d?ng ??m b?o tính ?n ??nh và t??ng thích cao v?i các thi?t b? nh?y c?m dòng ?i?n. M?t s? thi?t b? yêu c?u ngu?n sóng sin chu?n nh?m b?o v? cho thi?t b? kh?ng b? quá nóng, h?ng hóc ho?c l?i.

Th?i gian chuy?n m?ch sang dùng ?c quy

Khi b? cúp ?i?n, dòng UPS line-interactive th??ng chuy?n m?ch t? ngu?n ?i?n l??i sang ngu?n ?c quy trong kho?ng 2-4ms. Kho?ng th?i gian này ?? nhanh ?? ?? duy trì ho?t ??ng các thi?t b? ít nh?y c?m v?i ngu?n ?i?n mà kh?ng b? gián ?o?n. Các dòng UPS on-line kh?ng có th?i gian chuy?n m?ch nh? các b? inverter lu?n s?n sàng cung c?p ngu?n d? phòng cho các t?i ?? k?t n?i v?i UPS khi x?y ra s? c? v? ?i?n.

M?t ?i?m ?áng l?u y mà các b?n c?n quan tam ?ó là các dòng UPS line-interactive s? kh?ng duy trì ???c ?i?n áp AC ng? ra trong m?t th?i gian dài th?m chí ?? ???c k?t n?i v?i , nh?ng dòng UPS on-line thì kh?c ph?c ???c v?n ?? này.

T?i hy v?ng bài vi?t h??ng d?n ch?n dòng UPS On-line hay Line-Interactive s? giúp b?n ch? ??ng h?n trong vi?c l?a ch?n thi?t b? UPS phù h?p v?i c?u hình c?a b?n.